การเปิดเผยราคากลาง+คุณลักษณะเฉพาะ ชุดโลหะยึดตรึงกระดูกสันหลังสำหรับผู้ป่วยที่มีภาวะหลังคด(Scoliosos) ระบบ PEDICULAR SCREW (ระดับถัดไป) จำนวนประมาณ ๑๑๒ ชุด ด้วยเงินบำรุงปี ๒๕๖๓ ของโรงพยาบาลพิจิตร