การเปิดเผยราคากลาง+คุณลักษณะเฉพาะ สารหนืดโซเดียมไฮยาลูโรเนท (Sodium Hyaluronate) จำนวน ๘๕๐ ชุด ด้วยเงินบำรุงปี ๒๕๖๓ ของโรงพยาบาลพิจิตร