Written by มโน จุลเอียด

ร่างประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารพักอาจารย์แพทย์ ๓๒ ยูนิต เป็นอาคาร คสล.๕ ชั้น (ชั้นใต้ถุนโล่ง) พื้นที่ใช้สอยประมาณ ๒,๕๓๔ ตารางเมตร พร้อมลิฟต์ ๑ ตัว โรงพยาบาลพิจิตร ตำบลในเมือง อำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร ๑ หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

Design by: www.diablodesign.eu