Written by มโน จุลเอียด

การเปิดเผยราคากลาง+คุณลักษณะเฉพาะเครื่องนึ่งฆ่าเชื้อจุลินทรีย์ด้วยไอน้ำระบบอัตโนมัติขนาดไม่น้อยกว่า๘๙๐ ลิตร(Pre-Post Vac) ชนิด ๒ประตู โรงพยาบาลพิจิตร ตำบลในเมือง อำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร ๑ เครื่อง 

Design by: www.diablodesign.eu