การเปิดเผยราคากลาง+ร่างขอบเขตของงานและจัดทำแบบรูปรายการงานจ้างซ่อมแซมปรับปรุงอาคารศูนย์สุขภาพชุมชนศรีมาลา (PCC) โรงพยาบาลพิจิตร จำนวน ๑ งาน

การเปิดเผยราคากลาง+ร่างขอบเขตของงานและจัดทำแบบรูปรายการงานจ้างซ่อมแซมปรับปรุงอาคารศูนย์สุขภาพชุมชนศรีมาลา (PCC) โรงพยาบาลพิจิตร จำนวน ๑ งาน