การเปิดเผยราคากลาง+คุณลักษณะเฉพาะเตียงผ่าตัดทั่วไประบบไฟฟ้าพร้อมรีโมทคอนโทล โรงพยาบาลพิจิตร ตำบลในเมือง อำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร ๑ เตียง

การเปิดเผยราคากลาง+คุณลักษณะเฉพาะเตียงผ่าตัดทั่วไประบบไฟฟ้าพร้อมรีโมทคอนโทล โรงพยาบาลพิจิตร ตำบลในเมือง อำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร ๑ เตียง