การเปิดเผยราคากลาง+คุณลักษณะเฉพาะประกาศประกวดราคาซื้อกล้องถ่ายภาพจอประสาทตาดิจิตอล โรงพยาบาลพิจิตร ตำบลในเมือง อำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร ๑ ชุด

การเปิดเผยราคากลาง+คุณลักษณะเฉพาะประกาศประกวดราคาซื้อกล้องถ่ายภาพจอประสาทตาดิจิตอล โรงพยาบาลพิจิตร ตำบลในเมือง อำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร  ๑ ชุด