เผยแพร่แผนการจัดหาวัสดุ งบดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓

เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง (งบดำเนินงาน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ของโรงพยาบาลพิจิตร