การเปิดเผยราคากลาง+คุณลักษณะเฉพาะตลับควบคุมน้ำเข้าออกตาด้วยระบบปรับความดันน้ำเข้าตาอัตโนมัติ (Centurion active pack, basic) จำนวนประมาณ ๗๐๐ ชิ้น ด้วยเงินบำรุงปี ๒๕๖๓ ของโรงพยาบาลพิจิตร

การเปิดเผยราคากลาง+คุณลักษณะเฉพาะตลับควบคุมน้ำเข้าออกตาด้วยระบบปรับความดันน้ำเข้าตาอัตโนมัติ (Centurion active pack, basic) จำนวนประมาณ ๗๐๐ ชิ้น ด้วยเงินบำรุงปี ๒๕๖๓ ของโรงพยาบาลพิจิตร