การเปิดเผยราคากลาง+คุณลักษณะเฉพาะเลนส์แก้วตาเทียมชนิดนิ่มพับได้ ชนิดมีสารกรองแสงสีเหลืองบรรจุพร้อมใช้ จำนวนประมาณ ๒๒๐ กล่อง ด้วยเงินบำรุงปี ๒๕๖๓ ของโรงพยาบาลพิจิตร

การเปิดเผยราคากลาง+คุณลักษณะเฉพาะเลนส์แก้วตาเทียมชนิดนิ่มพับได้ ชนิดมีสารกรองแสงสีเหลืองบรรจุพร้อมใช้ จำนวนประมาณ ๒๒๐ กล่อง ด้วยเงินบำรุงปี ๒๕๖๓ ของโรงพยาบาลพิจิตร