ประกาศประกวดราคาซื้อเลนส์แก้วตาเทียมชนิดนิ่มพับได้ ชนิดมีสารกรองแสงสีเหลืองบรรจุพร้อมใช้ จำนวนประมาณ ๒๒๐ กล่อง ด้วยเงินบำรุงปี ๒๕๖๓ ของโรงพยาบาลพิจิตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศประกวดราคาซื้อเลนส์แก้วตาเทียมชนิดนิ่มพับได้ ชนิดมีสารกรองแสงสีเหลืองบรรจุพร้อมใช้ จำนวนประมาณ ๒๒๐ กล่อง ด้วยเงินบำรุงปี ๒๕๖๓ ของโรงพยาบาลพิจิตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)