Written by มโน จุลเอียด

ประกาศประกวดราคาซื้อชุดกล้องส่องตรวจระบบทางเดินหายใจพร้อมชุดประมวลสัญญาณภาพระบบวิดีทัศน์ จำนวน ๑ ชุด ด้วยเงินงบลงทุน ค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ส่วน ๗๐% ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

Design by: www.diablodesign.eu