รายงานแบบสรุปผลการการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม ๒๕๖๒ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (แบบ สขร.๑)

รายงานแบบสรุปผลการการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม ๒๕๖๒  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (แบบ สขร.๑)