การเปิดเผยราคากลาง+คุณลักษณะเฉพาะอาหารเลี้ยงเชื้อในเลือด จำนวน ๒ รายการ ด้วยเงินบำรุงปี ๒๕๖๓ ของโรงพยาบาลพิจิตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

การเปิดเผยราคากลาง+คุณลักษณะเฉพาะอาหารเลี้ยงเชื้อในเลือด จำนวน ๒ รายการ ด้วยเงินบำรุงปี ๒๕๖๓ ของโรงพยาบาลพิจิตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)