Written by มโน จุลเอียด

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องพยุงตัวแบบมีรางเลื่อน โรงพยาบาลพิจิตร ตำบลในเมือง อำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร ๑ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

Design by: www.diablodesign.eu