รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างของ โรงพยาบาลพิจิตร ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างของ โรงพยาบาลพิจิตร ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒