กรอบแนวทางการดำเนินการเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง ขึ้นเผยแพร่ทางช่องทางต่าง ๆ ของโรงพยาบาลพิจิตร

กรอบแนวทางการดำเนินการเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง ขึ้นเผยแพร่ทางช่องทางต่าง ๆ ของโรงพยาบาลพิจิตร