รายงานแบบสรุปผลการการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (แบบ สขร.๑)

รายงานแบบสรุปผลการการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๒  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (แบบ สขร.๑)