การเปิดเผยราคากลาง+คุณลักษณะเฉพาะชุดทดสอบหาชนิดของเชื้อจุลชีพและชุดทดสอบความไวของสารต้านจุลชีพ จำนวน ๘ รายการ

การเปิดเผยราคากลาง+คุณลักษณะเฉพาะชุดทดสอบหาชนิดของเชื้อจุลชีพและชุดทดสอบความไวของสารต้านจุลชีพ จำนวน ๘ รายการ