การเปิดเผยราคากลาง+คุณลักษณะเฉพาะเครื่องตรวจวัดลานสายตาอัตโนมัติ โรงพยาบาลพิจิตร ตำบลในเมือง อำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร ๑ เครื่อง

การเปิดเผยราคากลาง+คุณลักษณะเฉพาะเครื่องตรวจวัดลานสายตาอัตโนมัติ โรงพยาบาลพิจิตร ตำบลในเมือง อำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร ๑ เครื่อง