การเปิดเผยราคากลาง+คุณลักษณะเฉพาะเครื่องให้ออกซิเจนด้วยอัตราการไหลสูง จำนวน ๘ เครื่อง

การเปิดเผยราคากลาง+คุณลักษณะเฉพาะเครื่องให้ออกซิเจนด้วยอัตราการไหลสูง จำนวน ๘ เครื่อง