ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องให้ออกซิเจนด้วยอัตราการไหลสูง จำนวน ๘ เครื่อง ด้วยเงินบริจาคเพื่อสร้างปรับปรุงอาคารและซื้อครุภัณฑ์ของโรงพยาบาลพิจิตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องให้ออกซิเจนด้วยอัตราการไหลสูง จำนวน ๘ เครื่อง ด้วยเงินบริจาคเพื่อสร้างปรับปรุงอาคารและซื้อครุภัณฑ์ของโรงพยาบาลพิจิตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)