ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเลนส์แก้วตาเทียมชนิดนิ่มพับได้ขาเลนส์แบบ Bi-flex จำ นวนประมาณ ๕๕๐ กล่อง ด้วยเงินบำ รุงของโรงพยาบาลพิจิตร ปี ๒๕๖๔ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)