ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อน้ำ ยาตรวจหาการแข็งตัวของเลือด PT จำ นวนประมาณ ๒๐,๐๐๐ ชุด ด้วยเงินบำ รุงของโรงพยาบาลพิจิตร ปี ๒๕๖๔ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)