ประกวดราคาซื้อ เลนส์แก้วตาเทียมชนิดนิ่มพับได้ขาเลนส์แบบ Bi-flex จำนวนประมาณ ๕๕๐ กล่อง ด้วยเงินบำรุงของโรงพยาบาลพิจิตร ปี ๒๕๖๔ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)