ประกาศประกวดราคาซื้อ เลนส์แก้วตาเทียมชนิดนิ่มพับได้แบบมีสารกรองแสงสีเหลืองในเนื้อเลนส์ จำนวนประมาณ ๒๙๐ กล่อง ด้วยเงินบำรุงของโรงพยาบาลพิจิตร ปี ๒๕๖๔ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)