รายงานแบบสรุปผลการการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน ๒๕๖๔ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (แบบ สขร.๑)

รายงานแบบสรุปผลการการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน ๒๕๖๔  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (แบบ สขร.๑)