การเปิดเผยราคากลาง+คุณลักษณะเฉพาะเช่าเครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมด้วยปริมาตรและความดัน จำนวน ๑๐ เครื่อง

การเปิดเผยราคากลาง+คุณลักษณะเฉพาะเช่าเครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมด้วยปริมาตรและความดัน จำนวน ๑๐ เครื่อง