รายงานแบบสรุปผลดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม ๒๕๖๔ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (แบบ สขร.๑)

รายงานแบบสรุปผลดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม ๒๕๖๔ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (แบบ สขร.๑)