Written by มโน จุลเอียด

การเปิดเผยราคากลาง+ร่างขอบเขตของงานจ้างก่อสร้างปรับปรุงหอพักผู้ป่วย เพื่อรองรับผู้ป่วยติดเชื้อ COVID-๑๙ ชนิดมีระบบเติมอากาศและระบายอากาศ โรงพยาบาลพิจิตร ตำบลในเมือง อำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร ๑ รายการ

Design by: www.diablodesign.eu