Display # 
Title Author Hits
ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อออกซิเจนเหลวทางการแพทย์ จำนวนประมาณปีละ ๔๘๐,๐๐๐ ลูกบาศก์เมตร ด้วยเงินบำรุงปี ๒๕๖๓ ของโรงพยาบาลพิจิตร ครั้งที่ ๒ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) Written by มโน จุลเอียด 21
ประกาศประกวดราคาซื้อน้ำยาตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด (Complete Blood Cell Count CBC) จำนวนประมาณ ๖๕,๐๐๐ ชุด ครั้งที่ ๒ ด้วยเงินบำรุงของโรงพยาบาลพิจิตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) Written by มโน จุลเอียด 42
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ด้วยเงินงบลงทุน ค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ส่วน ๗๐% Written by มโน จุลเอียด 34
รายงานแบบสรุปผลการการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม ๒๕๖๒ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (แบบ สขร.๑) Written by มโน จุลเอียด 42
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อน้ำยาตรวจการแข็งตัวของเลือด (PT,PTT) จำนวน ๒ รายการ ด้วยเงินบำรุงของโรงพยาบาลพิจิตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) Written by มโน จุลเอียด 85
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาบริการซักผ้าเปื้อนของโรงพยาบาลพิจิตร เป็นระยะเวลา ๑ ปี (ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓) เดือนละประมาณ ๕๐,๐๐๐ กิโลกรัม รวมเป็นจำนวนประมาณ ๖๐๐,๐๐๐ กิโลกรัม ด้วยเงินบำรุงปี ๒๕๖๓ ของโรงพยาบาลพิจิตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็ก Written by มโน จุลเอียด 72
จัดซื้อจัดจ้างทั้งหมด(เว็บเดิม) Written by Super User 124
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาบริการกำจัดขยะมูลฝอยติดเชื้อ Written by Super User 48