Display # 
Title Author Hits
ประกาศประกวดราคาซื้อชุดกล้องส่องตรวจระบบทางเดินหายใจพร้อมชุดประมวลสัญญาณภาพระบบวิดีทัศน์ จำนวน ๑ ชุด ด้วยเงินงบลงทุน ค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ส่วน ๗๐% ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) Written by มโน จุลเอียด 2
การเปิดเผยราคากลาง+คุณลักษณะเฉพาะเครื่องเอกซเรย์ทั่วไปขนาดไม่น้อยกว่า ๑,๐๐๐ mA. แบบแขวนเพดานดิจิตอล ๑ จอรับภาพ โรงพยาบาลพิจิตร ตำบลในเมือง อำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร ๑ เครื่อง Written by มโน จุลเอียด 15
เผยแพร่ร่างประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องเอกซเรย์ทั่วไปขนาดไม่น้อยกว่า ๑,๐๐๐ mA. แบบแขวนเพดานดิจิตอล ๑ จอรับภาพ โรงพยาบาลพิจิตร ตำบลในเมือง อำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร ๑ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) Written by มโน จุลเอียด 15
การเปิดเผยราคากลาง+คุณลักษณะเฉพาะเครื่องเอกซเรย์เคลื่อนที่ดิจิตอลไม่น้อยกว่า ๓๐๐ mA. โรงพยาบาลพิจิตร ตำบลในเมือง อำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร ๑ เครื่อง Written by มโน จุลเอียด 16
ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องเอกซเรย์เคลื่อนที่ดิจิตอลไม่น้อยกว่า ๓๐๐ mA. โรงพยาบาลพิจิตร ตำบลในเมือง อำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร ๑ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) Written by มโน จุลเอียด 14
ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องตรวจสมรรถภาพทารกในครรภ์ภาวะวิกฤตรวมศูนย์ ๘ เตียง โรงพยาบาลพิจิตร ตำบลในเมือง อำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร ๑ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) Written by มโน จุลเอียด 14
การเปิดเผยราคากลาง+คุณลักษณะเฉพาะเครื่องตรวจสมรรถภาพทารกในครรภ์ภาวะวิกฤตรวมศูนย์ ๘ เตียง โรงพยาบาลพิจิตร ตำบลในเมือง อำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร ๑ เครื่อง Written by มโน จุลเอียด 14
การเปิดเผยราคากลาง+คุณลักษณะเฉพาะประกาศประกวดราคาซื้อกล้องถ่ายภาพจอประสาทตาดิจิตอล โรงพยาบาลพิจิตร ตำบลในเมือง อำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร ๑ ชุด Written by มโน จุลเอียด 16
ประกาศประกวดราคาซื้อกล้องถ่ายภาพจอประสาทตาดิจิตอล โรงพยาบาลพิจิตร ตำบลในเมือง อำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร ๑ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) Written by มโน จุลเอียด 12
รายงานแบบสรุปผลการการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม ๒๕๖๓ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (แบบ สขร.๑) Written by มโน จุลเอียด 24