ประกาศโรงพยาบาลพิจิตร เรื่อง แจ้งรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง(รายวัน) ตำแหน่งเจ้าพนักงานห้องสมุด(ปวส.) ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก