ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกฯ เรื่องแจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลือนระดับให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ โรงพยาบาลพิจิตร สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร

1. ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ (ด้านการพยาบาลห้องคลอด)

2. ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วปชำนาญการพิเศษ