รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายเดือน) ตำแหน่งผู้ช่วยช่างทั่วไป (ปวช.) กลุ่มงานโครงสร้างพื้นฐานและวิศวกรรมทางการแพทย์

รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายเดือน)

ตำแหน่งผู้ช่วยช่างทั่วไป (ปวช.) กลุ่มงานโครงสร้างพื้นฐานและวิศวกรรมทางการแพทย์