รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างเหมาบริการ เงินงบประมาณจากสำนักงานบริหารโครงการร่วมผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท ตำแหน่งผู้ช่วยนักวิจัย ศูนย์แพทยศาสตร์ศึกษาชั้นคลินิก

รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างเหมาบริการ

เงินงบประมาณจากสำนักงานบริหารโครงการร่วมผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท

ตำแหน่งผู้ช่วยนักวิจัย ศูนย์แพทยศาสตร์ศึกษาชั้นคลินิก