รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายวัน) ตำแหน่งพนักงานทั่วไป งานกำจัดขยะ กลุ่มงานบริหารทั่วไป และตำแหน่งพนักงานทั่วไป กลุ่มงานการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก

รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายวัน)

ตำแหน่งพนักงานทั่วไป งานกำจัดขยะ กลุ่มงานบริหารทั่วไป

และตำแหน่งพนักงานทั่วไป กลุ่มงานการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก