Written by กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
  1. ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ (ด้านการพยาบาลห้องคลอด) ตำแหน่งเลขที่ 104020 กลุ่มงานการพยาบาลผู้คลอด กลุ่มการพยาบาล โรงพยาบาลพิจิตร สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร
  2. ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ ตำแหน่งเลขที่ 103795 กลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลพิจิตร สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร

Design by: www.diablodesign.eu