Written by กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล

ประกาศจังหวัดพิจิตร เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี กลุ่มงานประกันสุขภาพ โรงพยาบาลพิจิตร

Design by: www.diablodesign.eu