ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกข้าราชการให้ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ โรงพยาบาลพิจิตร เรื่อง รายชื่อข้าราชการผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ โรงพยาบาลพิจิตร

ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกข้าราชการให้ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ โรงพยาบาลพิจิตร เรื่อง รายชื่อข้าราชการผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ โรงพยาบาลพิจิตร