ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสรรหาฯ เรื่อง แจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ ในตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี

ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสรรหาฯ เรื่อง แจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ ในตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี