รายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1 และมีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 2 ในตำแหน่งนักวิชาการศึกษา และตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ (ปวส.) ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก

รายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1 และมีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ

ครั้งที่  2 ในตำแหน่งนักวิชาการศึกษา และตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ (ปวส.)

ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก