รายชื่อผ่านการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1 และมีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 2 ในตำแหน่งเจ้าพนักงานห้องสมุด (ปวส.) ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก

รายชื่อผ่านการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1 และมีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ 

ครั้งที่  2 ในตำแหน่งเจ้าพนักงานห้องสมุด (ปวส.) ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก