แจ้งรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายวัน) ตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุ (ปวส.) กลุ่มงานพัสดุ และตำแหน่งพนักงานรักษาความปลอดภัย กลุ่มงานบริหารทั่วไป

แจ้งรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายวัน)

ตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุ (ปวส.) กลุ่มงานพัสดุ

และตำแหน่งพนักงานรักษาความปลอดภัย กลุ่มงานบริหารทั่วไป