รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายวัน)

ตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์ กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์และพยาธิวิทยาคลินิก

ตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุ (ปวส.) กลุ่มงานพัสดุ จำนวน 1 อัตรา

ตำแหน่งพนักงานบริการ (ม.6) กลุ่มงานเวชกรรมสังคม จำนวน 1 อัตรา

ตำแหน่งพนักงานทั่วไป งานสนาม กลุ่มบริหารทั่วไป จำนวน 1 อัตรา 

ตำแหน่งพนักงานรักษาความปลอดภัย งานรักษาความปลอดภัย กลุ่มบริหารทั่วไป

ตำแหน่งพนักงานประกอบอาหาร กลุ่มงานโภชนศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา