ประกาศผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลจค.รายวัน 4 ตำแหน่ง

ประกาศผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลจค.รายวัน 4 ตำแหน่ง

1.ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี (ปวส.) กลุ่มงานการเงิน

2.ตำแหน่งพนักงานบริการเอกสารทั่วไป (ปวส.) กลุ่มงานพัสดุ

3. ตำแหน่งพนักงานประกอบอาหาร กลุ่มงานโภชนศาสตร์

4. ตำแหน่งพนักงานทั่วไป งานซักฟอก กลุ่มงานบริหารทั่วไป