ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลฯ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนระดับให้ดำรงตำแหน่ง ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ โรงพยาบาลพิจิตร สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร

ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลฯ

เรื่อง  รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนระดับให้ดำรงตำแหน่ง

ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ

โรงพยาบาลพิจิตร  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร