ประกาศ ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ ของโรงพยาบาลพิจิตร สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร

ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลฯ

เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ

ของโรงพยาบาลพิจิตร สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร

จำนวน 1 ตำแหน่ง ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ (ด้านการพยาบาล)

ตำแหน่งเลขที่ 103845 งานเวชปฏิบัติครอบครัวและชุมชนและศูนย์สุขภาพชุมชนเขตเมือง

กลุ่มงานเวชกรรมสังคม โรงพยาบาลพิจิตร สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร