ประกาศ รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนระดับให้ดำรงตำแหน่ง ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ ตำแหน่งเภสัชกรชำนาญการพิเศษ (ด้านเภสัชกรรมคลินิก)

ตำแหน่งเภสัชกรชำนาญการพิเศษ (ด้านเภสัชกรรมคลินิก)  ตำแหน่งเลขที่ 140626

กลุ่มงานเภสัชกรรม โรงพยาบาลพิจิตร สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร