ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป จำนวน 3 ตำแหน่ง

งานอาชีวอนามัยความปลอดภัยและอนามัยสิ่งแวดล้อม

1. นักวิชาการสาธารณสุข 

 

กลุ่มงานประกันสุขภาพ

1. นักวิชาการเงินและบัญชี 

2. เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี