รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป

1.ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข

2.ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี

3.ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี